top of page

videos

suwAri WAzA
Ikkyo
nikyo
sAnkyo
Yonkyo
Gokyo
Irimi nAge
Kokyo Hoo
Kokyu nAge
Kote gAeshi
KAiten nAge
Sukumen Irimi nAge
Tenshi nAge
Suwari Waza - Ai Hanmi Katate Dori - Ikkyo
01:09
Suwari Waza - Muna Dori - Ikkyo
01:06
Suwari Waza - Shomen Uchi - Ikkyo
01:15
Suwari Waza - Kata Dori - Ikkyo
01:13
Suwari Waza - Gyaku Hanmi Katate Dori - Ikkyo
01:13
bottom of page