top of page

videos

HAnmi HAndachi WAza
Ikkyo
nikyo
sAnkyo
Yonkyo
Gokyo
Ude gArAmi
Hiji kime osAe
Irimi nAge
Shihoo nAge
Kote gAeshi
KAiten nAge
Sumi otoshi
Kokyu nAge
bottom of page