top of page

videos

TAchi WAzA
Ikkyo
nikyo
sAnkyo
Yonkyo
Gokyo
Ude gArAmi
Hiji kime osAe
Irimi nAge
Shihoo nAge
Kote gAeshi
KAiten nAge
Tenchi nAge
Sukumen Irimi nAge
Kokyo Hoo
jugi gArami
Ude kime nAge
Aikiotoshi
Ushiro kiri otoshi
Sumi otoshi
Kokyu nAge
Koshi nAge
bottom of page